سرتیتر اخبار
 

از طـرف سـتاد فرماندهی جنـگ عراق برای سرش جایـزه گذاشته بودند.دو سـه بار هم به دروغ از رادیوشـان اعلام کرده بودن.

به گزارش زرین نامه به نقل از سپاه عاشورا : بیـن عـراقـی‌ها معـروف شـده بـود بـه اشـلـو !

از بـس که خـودش را به سنگـرهایـشان می رساند و به عـربی باهاشان صحـبت می‌کـرد و مـی‌گـفت : «اشـلونـک!؟» (حالـت چطـور اسـت؟)

بعـدا ، می‌فهـمیـده‌اند طـرف از نیـروهای ایـرانی بـوده و خـودش را عـراقـی جـا زده کـه از آن‌ها اطـلاعـات منطـقه را بگـیرد .

داخـل کیفش یک دسـت لـباس نظـامی عـراقی داشت.یـه بار گـفـتم این لباس بـه چـه کـار تـو می آیـد؟

گفـت :” مـن با ایـن لبـاس کـارهای بـزرگـی انجـام میدهـم!

عکسـی را نـشانم داد که با لبـاس و کـلاه عـراقی در یـک جیـپ غنـیمتی نشـسته بـود ، می گـفت :

“من با همیـن لبـاس ،چـند بار به داخـل عـراقی ها رفـتم و با آنـها نان و ماسـت خـوردم!!! با ایـن جیـپ هم با بچـه ها در منطقـه گـشت مـیزنیم.
ایـن جیـپ را همـ از خـودشان گـرفتـم.”

سردار شهید مرتضـی جاویدی
حتـی از دوسـتانش شنیـدم در همـین شـناسـایی ها مخـفیانه خـود را بـه کـربلا رسـانده بـود!

از طـرف سـتاد فرماندهی جنـگ عراق برای سرش جایـزه گذاشته بودند.دو سـه بار هم به دروغ از رادیوشـان اعلام کرده بودند مرتضـی جاویدی،
مشـهور به اشلـو، از فرماندهان مهم ارتش دشمن امروز توسط دلاورمردان عـرب به درک واصـل شـد!

برای همیـن چـیزها بود کـه هر فـرمانده لشکـری آرزو داشـت فرمانده گردانی چـون او داشـته باشـد.

سردار شهید مرتضـی جاویدی

مشـهور به اشلـو

انتهای پیام/

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

روز : ماه : سال :