سرتیتر اخبار
 

پول، عامل اصلی خوشبختی نیست و فرضیه هرکس پولدارتر، خوشبخت‌تر، از بنیان غلط بوده ولی سوگمندانه آنچه که در جامعه کنونی امروز به وضوح مشاهده می شود، قدرت و اعتبار فراتر از حد باور و تصور پول و تغییر ماهیت آن، "از ابزار به هدف" است.

امسال با نامگذاری "جهش تولید" شاید رهبری به همگان تکلیف کرده باشند که حرکت آهسته 10 ساله اقتصادی دیگر نیاز به جهش دارد.

قیمت بنزین معمولی سهمیه‌ای هر لیتر ۱۵۰۰ تومان و قیمت بنزین معمولی غیرسهمیه‌ای به ازای هر لیتر ۳ هزار تومان خواهد بود، همچنین قیمت بنزین سوپر هر لیتر ۳۵۰۰ تومان تعیین شده است.

مدیر روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه اطلاعاتی از نوع جدید پرداخت کمک‌معیشتی ارائه داد.

تاریخ ۱۶ الی ۲۳ آذر سال ۱۳۹۸ را باید در طول دوران روسای جمهور پس از انقلاب اسلامی به یادگار نوشت!!!!

روز : ماه : سال :