چاپ
بازدید: 1615

زرین نامه: ما هرچه به اذان صبح نزدیک تر می شویم وضعیت ما به این شکل در می آید.

به گزارش زرین نامه؛ چقدر خوب می شد يک ربع قبل از اذان صبح دست از خوردن و آشاميدن بر مي داشتيم و به عبادت با خدا مي پرداختيم.

در اين زمان ۱۵ دقيقه به راحتي مي توانيم نماز شب بخوانيم و از فضيلت آن برخوردار شويم.

ولي متاسفانه هرچه به اذان صبح نزديک تر مي شويم غذا خوردن ما تندتر مي شود که نکند يک وقت فردا صبح گرسنه شويم و از آن بدتر اين است که طوري آب مي خوريم که تا حلق مان پر از آب مي شود و در شکم ما يک موجي از آب به اين طرف و آن طرف مي رود که نکند فردا صبح تشنه شويم.


کاش يک مقدار مي انديشيديم که خداوند روزه را براي ما واجب کرد که گرسنگي و تشنگي را درک کنيم.